Thể loại tin tức

CBTT: VỀ VIỆC ÔNG ĐOÀN ĐỨC CẨN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY