Thông báo chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2017 đối với cổ đông chưa lưu ký

Thông báo chi tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2017 đối với cổ đông chưa lưu ký