THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN: ĐẦU TƯ CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ MÁY BIA ĐÔNG MAI